Unser Team

Lei­tung

Cor­du­la Glosemeyer

Krip­pen­grup­pe Regenbogen

Anne­lie­se Ber­ger (Grup­pen­lei­te­rin)

Andrea Kint­zel

Svet­la­na Roleder

Chris­tin Matheke

Lisa Mey­er

Krip­pen­grup­pe Klei­ne Füße

Jas­min Schle­gel (Grup­pen­lei­tung)

Jes­si­ca Buchholz

Andrea Kint­zel

Olga Glass­ner

Mari­on Wälker

Kin­der­gar­ten­grup­pe Sonnenschein

Rebec­ca Sie­be
(Grup­pen­lei­te­rin)

Chris­ti­an Schreck

Kin­der­gar­ten­grup­pe Grashüpfer

Ursu­la Vene­ri­us (Grup­pen­lei­te­rin)

Anke Diek­mann

Ver­tre­tungs­er­zie­he­rin­nen

Anke Diek­mann

Rebec­ca Siebe

Haus­wirt­schaft, Raum­pfle­ge und Verwaltung

Bir­the Glüsen­kamp (Ver­wal­tung)

Ani­ta Klein (Haus­wirt­schaft Kindergarten)

Gabrie­le Eng­ler (Haus­wirt­schaft Kindergarten)

Eve­lin Hor­la­cher (Haus­wirt­schaft Krippe)